Dodano produkt do koszyka

Chemia fizyczna. Tom 2 Fizykochemia molekularna

ebook

Chemia fizyczna. Tom 2 Fizykochemia molekularna

Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 104.00 zł 90.00 brutto

Format:

Pobierz fragment

Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Znakomity podręcznik wybitnych wykładowców!

Tom drugi 2-tomowego dzieła Chemia fizyczna.

Znany od ponad 30 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim podręcznik został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii. Obok ścisłej prezentacji formalnej podstaw przedmiotu, książka zawiera obszerny i czytelnie napisany komentarz, liczne odniesienia do eksperymentu oraz opis najnowszych osiągnięć w zakresie:

- kwantowo-chemicznych metod obliczeniowych,
- widm atomowych i molekularnych,
- oddziaływań międzycząsteczkowych,
- nieliniowych właściwości optycznych materiałów,
- spektroskopii molekularnej (MW, IR, Raman, UV-VIS, XPS, UPS, ESCA, Auger),
- rezonansu magnetycznego (NMR, EPR), w tym metod impulsowych i obrazowania,
- struktury i właściwości materiałów,
- ciekłych kryształów i ich zastosowań,
- fotografii srebrowej i fotografii cyfrowej,
- historii odkryć naukowych w fizykochemii.

W podręczniku zastosowano obowiązującą nomenklaturę fizykochemiczną.

Tom 2 obejmuje zaawansowane zagadnienia chemii fizycznej zebrane w rozdziałach:

- podstawy mechaniki kwantowej i struktura elektronowa atomów;
- wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe;
- elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek;
- spektroskopia molekularna;
- struktura i właściwości ciał stałych i ciekłych kryształów;
- fotochemia;
- elementy termodynamiki statystycznej.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemii, biologii, fizyki i farmacji, a także dla wykładowców i pracowników naukowych.

Tytuł
Chemia fizyczna. Tom 2
Podtytuł
Fizykochemia molekularna
Autorzy
Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-14568-2
Rok wydania
2007 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
724
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa XIII 8. PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ I STRUKTURA ELEKTRONOWA ATOMÓW 1 8.1. Podstawy doświadczalne teorii kwantów 1 8.1.1. Promieniowanie ciała doskonale czarnego i hipoteza kwantów energii 1 8.1.2. Zewnętrzny efekt fotoelektryczny. Efekt Comptona 4 8.1.3. Widma atomowe i teoria Bohra 7 8.2. Dualistyczny charakter cząstek materii i podstawy mechaniki kwantowej 12 8.2.1. Hipoteza de Broglie’a 12 8.2.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 14 8.2.3. Funkcja falowa i pierwszy postulat mechaniki kwantowej 16 8.2.4. Drugi postulat mechaniki kwantowej 18 8.2.5. Trzeci postulat mechaniki kwantowej. Równanie Schr¨odingera 19 8.2.6. Wartości spodziewane. Czwarty postulat mechaniki kwantowej 20 8.2.7. Znaczenie fizyczne komutacyjnych właściwości operatorów kwantowo-mechanicznych 22 8.2.8. Cząstka w pudle potencjału 23 8.2.9. Efekt tunelowy 28 8.3. Atom wodoru i jony wodoropodobne 30 8.3.1. Równanie Schr¨odingera dla atomu wodoru i jonów wodoropodobnych 30 8.3.2. Liczby kwantowe n, l i m. Kwantowanie przestrzenne 34 8.3.3. Orbitale atomowe i ich rozmieszczenie w przestrzeni 36 8.3.4. Spin elektronu 41 8.3.5. Momenty magnetyczne elektronu w atomie 43 8.3.6. Sprzężenie spinowo-orbitalne i wewnętrzna liczba kwantowa j 44 8.4. Struktura elektronowa atomów wieloelektronowych 46 8.4.1. Orbitale atomowe wieloelektronowych atomów 46 8.4.2. Zakaz Pauliego 48 8.4.3. Rozbudowa powłok elektronowych i konfiguracje elektronowe atomów 49 8.4.4 Energia jonizacji i powinowactwo elektronowe 53 8.4.5. Wypadkowy orbitalny moment pędu i wypadkowy spin elektronów atomu. Liczby kwantowe L i S 54 8.4.6. Całkowity moment pędu elektronów w atomie i związany z nim moment magnetyczny 57 8.4.7. Poziomy energetyczne atomów w przypadku sprzężenia LS 59 8.5. Przybliżone metody mechaniki kwantowej 61 8.5.1. Przybliżenie adiabatyczne i przybliżenie Borna–Oppenheimera 61 8.5.2. Metoda wariacyjna i metoda kombinacji liniowych 63 8.5.3. Rachunek zaburzeń Rayleigha–Schr¨odingera 64 8.5.4. Rachunek zaburzeń zależnych od czasu 66 8.5.5. Funkcja falowa układu wieloelektronowego. Wyznacznik Slatera 68 8.5.6. Równania metody Hartree–Focka dla układu zamkniętopowłokowego. Energia korelacji 70 8.6. Widma atomowe 72 8.6.1. Absorpcja i emisja promieniowania. Momenty przejścia 72 8.6.2. Reguły wyboru dla przejść promienistych w atomach 77 8.6.3. Nadsubtelna struktura linii w widmach atomowych 78 8.6.4. Widma atomów metali alkalicznych 79 8.6.5. Widma atomów o konfiguracji ns2 w stanie podstawowym 81 8.6.6. Zjawiska Zeemana i Starka 83 8.6.7. Widma rentgenowskie atomów 85 9. WIĄZANIA CHEMICZNE I ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE 90 9.1. Wiązania jonowe i kowalencyjne 90 9.1.1. Wiązania jonowe 91 9.1.2. Energia wiązań kowalencyjnych 93 9.1.3. Długość i stałe siłowe wiązań 94 9.1.4. Elektroujemność 98 9.1.5. Elektronowa funkcja energii i jej pochodne 101 9.1.6. Gęstość elektronowa 105 9.2. Elementy teorii wiązania kowalencyjnego 108 9.2.1. Metoda orbitali molekularnych i metoda wiązań walencyjnych 109 9.2.2. Metoda LCAO MO na przykładzie jonu H+2 113 9.2.3. Metoda wiązań walencyjnych w zastosowaniu do cząsteczki H2 119 9.3. Wiązanie chemiczne w cząsteczkach dwuatomowych i ich struktura elektronowa 122 9.3.1. Charakterystyka orbitali molekularnych i ich korelacja z orbitalami atomowymi 122 9.3.2. Orbitale molekularne H+2 i innych cząsteczek homojądrowych 124 9.3.3. Konfiguracja elektronowa, wiązania i stany elektronowe cząsteczek homojądrowych 127 9.3.4. Dwuatomowe cząsteczki heterojądrowe. Wiązania spolaryzowane 130 9.4. Zlokalizowane wiązania w cząsteczkach wieloatomowych 133 9.4.1. Kierunkowe właściwości wiązań 134 9.4.2. Hybrydyzacja s–p orbitali atomu C i innych atomów 135 9.4.3. Hybrydyzacja z udziałem orbitali d i wiązania w kompleksowych związkach metali przejściowych 140 9.5. Zdelokalizowane wiązania w układach sprzężonych 143 9.5.1. Opis cząsteczki benzenu metodą wiązań walencyjnych 144 9.5.2. Przybliżenie -elektronowe i przybliżenie H¨uckla w metodzie orbitali molekularnych 146 9.5.3. Cząsteczka etylenu w przybliżeniu H¨uckla 147 9.5.4. Cząsteczka benzenu w przybliżeniu H¨uckla 149 9.5.5. Diagramy molekularne 151 9.5.6. Wiązania wielocentrowe 153 9.6. Związki międzycząsteczkowe 156 9.6.1. Wiązanie wodorowe 156 9.6.2. Kompleksy donorowo-akceptorowe 161 9.6.3. Klatraty 163 9.7. Oddziaływania międzycząsteczkowe 164 9.7.1. Cząsteczka w polu elektrycznym 166 9.7.2. Oddziaływania van der Waalsa 168 9.7.3. Perturbacyjna metoda obliczania energii oddziaływań międzycząsteczkowych 174 9.7.4. Rozwinięcie multipolowe 178 10. ELEKTRYCZNE, OPTYCZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CZĄSTECZEK 181 10.1. Polaryzowalność i momenty dipolowe cząsteczek 181 10.1.1. Polaryzacja indukowana i polaryzowalność cząsteczek 184 10.1.2. Polaryzacja orientacyjna i polaryzowalność molowa substancji o cząsteczkach polarnych 189 10.1.3. Polaryzowalność w zmiennych polach elektrycznych. Refrakcja molowa 193 10.1.4. Pomiary momentów dipolowych 197 10.1.5. Moment dipolowy a struktura cząsteczek 198 10.2. Anizotropia polaryzowalności cząsteczek i związane z nią zjawiska optyczne 200 10.2.1. Nieliniowe zjawiska optyczne 201 10.2.2. Zjawisko Kerra 206 10.2.3. Polaryzowalność cząsteczek a zjawisko rozpraszania światła 208 10.2.4. Efekty magnetooptyczne 211 10.2.5. Czynność optyczna i dyspersja skręcalności optycznej. Efekt Faradaya 214 10.3. Właściwości magnetyczne cząsteczek 219 10.3.1. Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki i ferrimagnetyki 220 10.3.2. Diamagnetyzm 223 10.3.3. Paramagnetyzm 226 11. SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA 231 11.1. Przegląd widm cząsteczkowych 232 11.1.1. Poziomy energetyczne cząsteczek a struktura ich widm 235 11.1.2. Prawa absorpcji Bouguera–Lamberta i Lamberta–Beera 239 11.1.3. Pomiary spektrofotometryczne 241 11.1.4. Spektrometria Fouriera 243 11.2. Kwantowochemiczny opis oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią 246 11.2.1. Przejścia promieniste — absorpcja i emisja promieniowania 247 11.2.2. Przejścia bezpromieniste 252 11.2.3. Rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego 254 11.2.4. Natężenie pasm absorpcyjnych a prawdopodobieństwo przejść widmowych 257 11.3. Absorpcyjne widma rotacyjne 259 11.3.1. Cząsteczka dwuatomowa jako rotator sztywny o swobodnej osi obrotu 259 11.3.2. Równanie Schr¨odingera dla rotatora sztywnego o swobodnej osi obrotu. Poziomy energetyczne rotatora 261 11.3.3. Reguły wyboru dla absorpcyjnych przejść rotacyjnych 262 11.3.4. Widma rotacyjne cząsteczek dwuatomowych i liniowych cząsteczek wieloatomowych 263 11.3.5. Pomiary absorpcji w obszarze mikrofalowym 265 11.3.6. Widma rotacyjne cząsteczek nieliniowych 266 11.3.7. Niektóre zastosowania spektroskopii mikrofalowej 267 11.4. Absorpcyjne widma oscylacyjne i oscylacyjno-rotacyjne 269 11.4.1. Cząsteczka dwuatomowa jako klasyczny oscylator harmoniczny 270 11.4.2. Oscylator harmoniczny prosty w ujęciu kwantowym 271 11.4.3. Cząsteczka dwuatomowa jako oscylator anharmoniczny i jej widmo oscylacyjne 275 11.4.4. Widma oscylacyjno-rotacyjne cząsteczek dwuatomowych 278 11.4.5. Drgania i widma oscylacyjne cząsteczek wieloatomowych 280 11.4.6. Zastosowania spektroskopii w podczerwieni 284 11.5. Efekt Ramana i widma ramanowskie 286 11.5.1. Powstawanie i pochodzenie widm ramanowskich 286 11.5.2. Reguły wyboru dla przejść oscylacyjnych i drgania aktywne w widmie Ramana 292 11.5.3. Rezonansowy efekt Ramana 295 11.5.4. Rotacyjne widma Ramana 297 11.5.5. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej 298 11.6. Elektronowe widma cząsteczek dwuatomowych 299 11.6.1. Sprzężenie ruchów elektronów z rotacją cząsteczek i reguły wyboru w przypadku przejść elektronowych 299 11.6.2. Struktura rotacyjna pasm elektronowo-oscylacyjnych 301 11.6.3. Struktura oscylacyjna widm elektronowych. Zasada Francka–Condona 305 11.6.4. Ciągłe i rozmyte widma elektronowe. Dysocjacja, jonizacja i predysocjacja cząsteczek 310 11.7. Widma elektronowe cząsteczek wieloatomowych 314 11.7.1. Ogólna charakterystyka pasm elektronowych 314 11.7.2. Podział przejść elektronowych i ich charakterystyka 318 11.7.3. Elektronowe widma absorpcyjne a budowa cząsteczek 324 11.7.4. Diagram Jabłońskiego 326 11.7.5. Przejścia bezpromieniste, konwersja wewnętrzna, konwersja międzysystemowa 327 11.7.6. Fluorescencja, fosforescencja, kinetyka procesów fotofizycznych 331 11.7.7. Widma substancji w roztworach i ich zastosowania 341 11.7.8. Matryce niskotemperaturowe i ich zastosowania w spektroskopii 345 11.7.9. Widma cząsteczek w naddźwiękowych wiązkach molekularnych 349 11.7.10. Spektroskopia elektronów 354 11.8. Spektroskopia rezonansów magnetycznych 367 11.8.1. Zjawisko rezonansu magnetycznego 368 11.8.2. Eksperyment fali ciągłej 372 11.8.3. Kwantowochemiczny opis rezonansu magnetycznego 376 11.8.4. Fenomenologiczny model relaksacji spinów. Równania Blocha 392 11.8.5. Eksperyment impulsowy 398 11.9. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) 402 11.9.1. Przesunięcie chemiczne 402 11.9.2. Sprzężenie spinowo-spinowe i subtelna struktura linii rezonansowych 407 11.9.3. Wpływ dynamiki cząsteczki na widma NMR 413 11.9.4. Dwuwymiarowe widma NMR 416 11.9.5. Obrazowanie NMR 419 11.10. Paramagnetyczny rezonans elektronowy (EPR) 424 11.10.1. Widmo EPR 424 11.10.2. Oddziaływanie spin–jądro: sprzężenie nadsubtelne 427 11.10.3. Anizotropowe widma EPR 434 11.10.4. Sprzężenie subtelne. Widma EPR cząsteczek w stanach trypletowych 438 12. STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIEKŁYCH KRYSZTAŁÓW 444 12.1. Struktura i symetria kryształów 445 12.2. Metody dyfrakcyjne 451 12.2.1. Dyfrakcja promieni rentgenowskich 451 12.2.2. Analiza strukturalna 454 12.3. Energia spójności kryształu. Kryształy metaliczne, jonowe, kowalencyjne i molekularne 457 12.3.1. Kryształy metaliczne 458 12.3.2. Kryształy jonowe 459 12.3.3. Kryształy kowalencyjne 462 12.3.4. Kryształy molekularne 463 12.3.5. Energia sieci 466 12.4. Kryształy rzeczywiste. Defekty struktury krystalicznej 468 12.4.1. Defekty punktowe 468 12.4.2. Defekty liniowe 472 12.4.3. Defekty płaskie 472 12.5 Pojemność cieplna ciał stałych 473 12.6. Anizotropia fizycznych właściwości kryształów 475 12.7. Rozszerzalność termiczna kryształów 478 12.7.1. Model mikroskopowy 480 12.7.2. Zależności termodynamiczne 481 12.8. Zjawiska piezo-, piro- i ferroelektryczne 482 12.8.1. Efekt piezoelektryczny 483 12.8.2. Efekt piroelektryczny 484 12.8.3. Ferroelektryczność i ferroelektryki 486 12.8.4. Piezo-, piro- i ferroelektryczne materiały polikrystaliczne i częściowo krystaliczne 489 12.9. Właściwości optyczne ośrodków uporządkowanych 492 12.9.1. Rozchodzenie się fali elektromagnetycznej w ośrodkach izotropowych 493 12.9.2. Ośrodki optycznie anizotropowe 495 12.10. Właściwości elektryczne ciał stałych 504 12.10.1. Podstawowe pojęcia i zależności 505 12.10.2. Metale, półprzewodniki, izolatory 505 12.10.3. Domieszkowanie półprzewodników, stany lokalne 512 12.10.4. Przewodzące materiały organiczne 515 12.11. Ciekłe kryształy 521 12.11.1. Budowa cząsteczek tworzących fazy ciekłokrystaliczne 522 12.11.2. Fazy ciekłokrystaliczne 523 12.11.3. Oddziaływania między cząsteczkami ciekłego kryształu 527 12.11.4. Nematyczny ciekły kryształ w polu elektrycznym 529 12.11.5. Niektóre zastosowania ciekłych kryształów wykorzystujące ich właściwości optyczne 533 13. FOTOCHEMIA 538 13.1. Podstawowe pojęcia i prawa fotochemii 538 13.1.1. Reakcje fotochemiczne a absorpcja promieniowania. Prawo Grotthusa–Drapera 539 13.1.2. Etapy reakcji fotochemicznej 539 13.1.3. Prawo równoważności fotochemicznej Einsteina–Starka. Wydajność kwantowa reakcji fotochemicznych 541 13.1.4. Procesy jednofotonowe i dwufotonowe 542 13.1.5. Reakcje fotochemiczne a reakcje termiczne 544 13.2. Doświadczalne metody fotochemii 546 13.2.1. Źródła promieniowania wzbudzającego 547 13.2.2. Lasery 548 13.2.3. Fotoliza błyskowa 553 13.2.4. Pomiary wydajności kwantowej i aktynometria chemiczna 557 13.2.5. Pomiary czasów życia i wydajności luminescencji 560 13.3. Przekazywanie energii elektronowej i sensybilizowane reakcje fotochemiczne 562 13.3.1. Promieniste przekazywanie energii 563 13.3.2. Bezpromieniste przekazywanie energii 563 13.3.3. Mechanizm kulombowski bezpromienistego przeniesienia energii 566 13.3.4. Mechanizm wymienny bezpromienistego przeniesienia energii 569 13.3.5. Wewnątrzcząsteczkowe przekazywanie energii 572 13.3.6. Sensybilizowane reakcje fotochemiczne 573 13.4. Kinetyka reakcji fotochemicznych 576 13.4.1. Szybkość pierwotnych reakcji fotochemicznych 576 13.4.2. Kinetyka reakcji fotochemicznych o mechanizmie łańcuchowym 578 13.4.3. Fotochemiczne stany stacjonarne 579 13.4.4. Wpływ temperatury i długości fali promieniowania wzbudzającego na kinetykę reakcji fotochemicznych 580 13.4.5. Wpływ rozpuszczalnika na kinetykę reakcji fotochemicznych 582 13.5. Fotografia 583 13.5.1. Halogenosrebrowy proces fotograficzny 583 13.5.2. Mechanizm wywoływania fotograficznego 587 13.5.3. Fotografia barwna 589 13.5.4. Procesy fotograficzne bezsrebrowe 592 13.5.5. Elektrofotografia 594 14. ELEMENTY TERMODYNAMIKI STATYSTYCZNEJ 596 14.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki statystycznej 596 14.1.1. Prawdopodobieństwo 597 14.1.2. Rozkład statystyczny 599 14.1.3. Zespół statystyczny Gibbsa 601 14.1.4. Przestrzeń fazowa 602 14.2. Funkcje rozkładu 606 14.2.1. Funkcja rozkładu Fermiego–Diraca 606 14.2.2. Funkcja rozkładu Bosego–Einsteina 608 14.2.3. Funkcja rozkładu Maxwella–Boltzmanna. Suma stanów 610 14.2.4. Poziom Fermiego 611 14.3. Zespoły statystyczne 612 14.3.1. Zespół mikrokanoniczny 612 14.3.2. Zespół kanoniczny 613 14.3.3. Zespół wielki kanoniczny 616 14.3.4. Suma stanów 619 14.3.5. Równanie stanu gazu 620 14.4. Funkcje termodynamiczne i suma stanów gazu doskonałego 623 14.4.1. Związki pomiędzy sumą stanów a funkcjami termodynamicznymi 623 14.4.2. Suma stanów dla cząsteczek gazu doskonałego 625 14.4.3. Suma stanów translacji 625 14.4.4. Suma stanów rotacji 627 14.4.5. Suma stanów oscylacji 629 14.4.6. Suma stanów dla wzbudzeń elektronowych 630 14.4.7. Całkowita suma stanów i równanie stanu gazu doskonałego 631 14.4.8. Maxwellowski rozkład energii cząsteczek 632 14.4.9. Molowa energia wewnętrzna gazu 633 14.4.10. Molowa entropia gazu 633 14.4.11. Ortowodór i parawodór 635 14.4.12. Entropia mieszania gazów 638 14.5. Statystyczno-termodynamiczne metody obliczania stałej równowagi i stałej szybkości reakcji 639 14.5.1. Suma stanów i stała równowagi reakcji 639 14.5.2. Stała równowagi reakcji tworzenia dwuatomowej cząsteczki z atomów 640 14.5.3. Stała równowagi reakcji podwójnej wymiany między cząsteczkami dwuatomowymi 642 14.5.4. Statystyczno-termodynamiczna metoda obliczania stałej szybkości reakcji w doskonałym układzie gazowym 643 14.5.5. Stałe szybkości reakcji jednocząsteczkowych w ujęciu termodynamiki statystycznej 644 14.6. Statystyczno-termodynamiczny model roztworu 655 14.6.1. Entropia mieszania cieczy 655 14.6.2. Ciepło mieszania 656 14.6.3. Potencjał chemiczny składnika w roztworze. Roztwory doskonałe i prawidłowe 658 14.6.4. Ograniczona mieszalność w roztworach prawidłowych 660 14.7. Elementy statystyczno-termodynamicznego opisu przemian fazowych 662 14.7.1. Model Isinga 662 14.7.2. Przybliżenie średniego pola 666 14.8. Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu molekularnym 668 Dodatki 673 D.4. Wodoropodobne orbitale atomowe 673 D.5. Konfiguracje elektronowe atomów 674 D.6. Operatory 677 D.7. Funkcjonał i pochodna funkcjonalna 678 D.8. Mnożenie wektorów i tensorów 679 D.9. Konfiguracja elektronowa i wiązania w niektórych homojądrowych cząsteczkach dwuatomowych w stanie podstawowym 681 D.10. Drgania i współrzędne normalne 682 D.11. Wielkości opisywane tensorami. Konwencja sumacyjna Einsteina 685 D.12. Redukcja liczby składników tensora 688 Literatura uzupełniająca 690 Skorowidz nazwisk 694 Skorowidz rzeczowy 698
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Kontakt

Spinaker.net sp. z o.o. sp.k.
Goethego 19 b / 15
60-461 Poznań
NIP: 7811919723

księgarnia internetowa: 501787788, księgarnia stacjonarna: 519171117
piotr@bookarest.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.